SharePoint

条约机构搜索

link 这些结果的链接
标题文件类型条约国家编号/标题提交日期下载
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Command item
Command item
     |     
Data pager
Data pager
每页显示结果:
PageSizeComboBox
select
 第14页、共15页,第131项至第140项、共145
Zambia_Global Initiative_CRC Report民间社会组织提交的信息《儿童权利公约》赞比亚 2015年02月23日 查看文件  E           INT_CRC_NGO_ZMB_19713_E.docx     INT/CRC/NGO/ZMB/19713 True14
Zambia_IPAS_CRC Report民间社会组织提交的信息《儿童权利公约》赞比亚 2015年03月19日 查看文件  E           INT_CRC_NGO_ZMB_19989_E.pdf     INT/CRC/NGO/ZMB/19989 True14
 对问题清单的答复《经社文权利公约》赞比亚HR/CESCR/NONE/2004/Zambia  查看文件        E S         HR/CESCR/NONE/2004/Zambia True22
Delegation List Zambia代表团/与会者名单《儿童权利公约》赞比亚 2016年01月20日 查看文件  E           INT_CRC_LOP_ZMB_22797_E.pdf     INT/CRC/LOP/ZMB/22797 True87
Statement Zambia陈述《儿童权利公约》赞比亚 2016年01月22日 查看文件  E           INT_CRC_STA_ZMB_22813_E.pdf     INT/CRC/STA/ZMB/22813 True30
Written replies Zambia对问题清单的答复《儿童权利公约》赞比亚CRC/C/ZMB/Q/2-4/Add.12016年01月22日 查看文件  E           CRC_C_ZMB_Q_2-4_Add-1_22814_E.pdf     CRC/C/ZMB/Q/2-4/Add.1 True22
Disability Rights Watch来自民间社会组织的信息(用于问题清单)《残疾人权利公约》 赞比亚 2020年07月16日 查看文件  E           INT_CRPD_ICO_ZMB_42625_E.docx     INT/CRPD/ICO/ZMB/42625 True139
International Human Rights and Advocacy - Report on the situation of persons with albinism in Zambia来自民间社会组织的信息(用于问题清单)《残疾人权利公约》 赞比亚 2020年07月17日 查看文件  E           INT_CRPD_ICO_ZMB_42634_E.docx     INT/CRPD/ICO/ZMB/42634 True139
Human Rights Commission联合国机构提交的信息《残疾人权利公约》 赞比亚 2020年07月27日 查看文件  E           INT_CRPD_IFU_ZMB_42777_E.docx     INT/CRPD/IFU/ZMB/42777 True24
Maat For Peace, Development, and Human Rights来自民间社会组织的信息(用于问题清单)《公民及政治权利公约》赞比亚   查看文件  E           INT_CCPR_ICO_ZMB_42848_E.docx     INT/CCPR/ICO/ZMB/42848 True139

免责声明:

条约机构数据库载有人权条约机构通过或收到的所有公开文件。尽管数据库定期更新并尽力确保这些页面的数据准确可靠,其中仍可能存在某些错误,这些问题将在接下去几个月中纠正。澄清或进一步的信息可以从相关的秘书处直接获取。