SharePoint

条约机构搜索

link 这些结果的链接
标题文件类型条约国家编号/标题提交日期下载
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Command item
Command item
     |     
Data pager
Data pager
每页显示结果:
PageSizeComboBox
select
 第32页、共34页,第311项至第320项、共335
 代表团/与会者名单《消除种族歧视公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CERD_LOP_MDA_78_10654_E.pdf     INT/CERD/LOP/MDA/78/10654 True87
 代表团/与会者名单《经社文权利公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CESCR_LOP_MDA_46_10701_E.pdf     INT/CESCR/LOP/MDA/46/10701 True87
 代表团/与会者名单《儿童权利公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CRC_LOP_MDA_50_10839_E.pdf     INT/CRC/LOP/MDA/50/10839 True87
 代表团/与会者名单《公民及政治权利公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CCPR_LOP_MDA_97_10979_E.doc     INT/CCPR/LOP/MDA/97/10979 True87
 陈述《禁止酷刑公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CAT_STA_MDA_43_11041_E.pdf     INT/CAT/STA/MDA/43/11041 True30
 陈述《经社文权利公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CESCR_STA_MDA_46_11154_E.pdf     INT/CESCR/STA/MDA/46/11154 True30
 陈述《儿童权利公约》摩尔多瓦共和国   查看文件       R           INT_CRC_STA_MDA_50_11249_R.docINT/CRC/STA/MDA/50/11249 True30
 陈述《儿童权利公约武装冲突问题任择议定书》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CRC-OP-AC_STA_MDA_50_11300_E.doc     INT/CRC-OP-AC/STA/MDA/50/11300 True30
 结论性意见后续行动缔约国报告《禁止酷刑公约》摩尔多瓦共和国CAT/C/MDA/CO/2/Add.12011年02月14日 查看文件  E           CAT_C_MDA_CO_2_Add-1_11641_E.pdf     CAT/C/MDA/CO/2/Add.1 True46
Centre for Civil and Political Rights来自其他来源的后续行动信息《公民及政治权利公约》摩尔多瓦共和国   查看文件  E           INT_CCPR_NGS_MDA_11908_E.pdf     INT/CCPR/NGS/MDA/11908 True96

免责声明:

条约机构数据库载有人权条约机构通过或收到的所有公开文件。尽管数据库定期更新并尽力确保这些页面的数据准确可靠,其中仍可能存在某些错误,这些问题将在接下去几个月中纠正。澄清或进一步的信息可以从相关的秘书处直接获取。